Tagged: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มรดกที่ไม่มีผู้รับ มาตรา 1753

ลักษณะ 5 

มรดกที่ไม่มีผู้รับ 

มาตรา 1753 ภายใต้บังคับแห่งสิทธิของเจ้าหนี้กองมรดก เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม หรือการตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่แผ่นดิน