ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

By | 16 มกราคม 2023

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ปรับปรุงล่าสุด ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2563

เรื่อง มาตรา
ภาค 1 บททั่วไป
ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์ มาตรา 1
ลักษณะ 2 ศาล
   หมวด 1 เขตอำนาจศาล มาตรา 2-10
   หมวด 2 การคัดค้านผู้พิพากษา มาตรา 11-14
   หมวด 3 อำนาจและหน้าที่ของศาล มาตรา 15-34
   หมวด 4 การนั่งพิจารณา มาตรา 35-45
   หมวด 5 รายงานและสำนวนความ มาตรา 46-54
ลักษณะ 3 คู่ความ มาตรา 55-66
ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร มาตรา 67-83 อัฏฐ
ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน
   หมวด 1 หลักทั่วไป มาตรา 84-105
   หมวด 2 ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน มาตรา 106-121
   หมวด 3 การนำพยานเอกสารมาสืบ มาตรา 122-127ทวิ
   หมวด 4 การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล มาตรา 128-130
ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง
   หมวด 1 หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี มาตรา 131-139
   หมวด 2 ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง มาตรา 140-148
   หมวด 3 ค่าฤชาธรรมเนียม
      ส่วนที่ 1 การกำหนดและการชำระค่าฤชาธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล มาตรา 149-160
      ส่วนที่ 2 ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม มาตรา 161-169/3
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น มาตรา 170-188
ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
   หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ มาตรา 189-196
   หมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด
      ส่วนที่ 1 การขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 197-199ฉ
      ส่วนที่ 2 การขาดนัดพิจารณา มาตรา 200-209
   หมวด 3 อนุญาโตตุลาการ มาตรา 210-222
   หมวด 4 การดำเดินคดีแบบกลุ่ม
      ส่วนที่ 1 บททั่วไป มาตรา 222/1-222/7
      ส่วนที่ 2 การขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม มาตรา 222/8-222/13
      ส่วนที่ 3 การพิจารณาคดีแบบกลุ่ม มาตรา 222/14-222/34
      ส่วนที่ 4 คำพิพากษาและการบังคับคดี มาตรา 222/35-222/44
      ส่วนที่ 5 อุทธรณ์และฎีกา มาตรา 222/45-222/48
      ส่วนที่ 6 ค่าธรรมเนียม
มาตรา 222/49
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ 1 อุทธรณ์ มาตรา 223-246
ลักษณะ 2 ฎีกา มาตรา 247-252
ภาค 4 วิธีชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
   หมวด 1 หลักทั่วไป มาตรา 253-265
   หมวด 2 คำขอในเหตุฉุกเฉิน มาตรา 266-270
ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
   หมวด 1 หลักทั่วไป
      ส่วนที่ 1 ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี มาตรา 271
      ส่วนที่ 2 คำบังคับ มาตรา 272-273
      ส่วนที่ 3 การขอบังคับคดี มาตรา 274-275
      ส่วนที่ 4 การพิจารณาคำขอบังคับคดี มาตรา 276
      ส่วนที่ 5 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา มาตรา 277
      ส่วนที่ 6 อำนาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี มาตรา 278-286
      ส่วนที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี มาตรา 287-288
      ส่วนที่ 8 การงดการบังคับคดี มาตรา 289-291
      ส่วนที่ 9 การถอนการบังคับคดี มาตรา 292-294
      ส่วนที่ 10 การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ มาตรา 295
   หมวด 2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
      ส่วนที่ 1 อำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี มาตรา 296-300
      ส่วนที่ 2 ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี มาตรา 301-302
      ส่วนที่ 3 การยึดทรัพย์สิน มาตรา 303-315
      ส่วนที่ 4 การอายัดสิทธิเรียกร้อง มาตรา 316-320
      ส่วนที่ 5 การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอก ชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง มาตรา 321
      ส่วนที่ 6 สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี มาตรา 322-325
      ส่วนที่ 7 การขอเฉลี่ยและการเข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไป มาตรา 326-330
      ส่วนที่ 8 การขายหรือจำหน่าย มาตรา 331-335
      ส่วนที่ 9 การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการแทนการขายหรือจำหน่าย มาตรา 336
      ส่วนที่ 10 การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย มาตรา 337-344
      ส่วนที่ 11 เงินค้างจ่าย มาตรา 345
   หมวด 3 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง มาตรา 346-349
   หมวด 4 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่ มาตรา 350
      ส่วนที่ 1 การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง มาตรา 351-354
      ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง มาตรา 355
   หมวด 5 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ มาตรา 356
      ส่วนที่ 1 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการ มาตรา 357-358
      ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่ให้งดเว้นกระทำการ มาตรา 359
   หมวด 6 การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน มาตรา 360
   หมวด 7 การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุม มาตรา 361-365
   หมวด 8 การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล มาตรา 366-367