รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560

By | 23 ตุลาคม 2019

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เรื่อง
มาตรา
หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 1 – 5
หมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 6 – 24
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 25 – 49
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 51 – 63
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 64 – 78
หมวด 7 รัฐสภา มาตรา 79 – 157
หมวด 8 คณะรัฐมนตรี มาตรา 158 – 183
หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา 184 – 187
หมวด 10 ศาล มาตรา 188 – 199
หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 200 – 214
หมวด 12 องค์กรอิสระ มาตรา 215 – 247
หมวด 13 องค์กรอัยการ มาตรา 248
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 249 – 254
หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 – 256
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 – 261
บทเฉพาะกาล มาตรา 262 – 279