ประมวลกฎหมายอาญา (ปรับปรุงล่าสุด ปี 2562)

By | 14 ตุลาคม 2019

ประมวลกฎหมายอาญา

ปรับปรุงล่าสุด ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562

เรื่อง
มาตรา
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป 
ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
   หมวด 1 บทนิยาม มาตรา 1
   หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา มาตรา 2 – 17
   หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
     ส่วนที่ 1 โทษ มาตรา 18 – 38
     ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย  มาตรา 39 – 50
     ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ  มาตรา 51 – 58
   หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา มาตรา 59 – 79
   หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด มาตรา 80 – 82
   หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน มาตรา 83 – 89
   หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง มาตรา 90 – 91
   หมวด 8 การกระทำความผิดอีก มาตรา 92 – 94
   หมวด 9 อายุความ มาตรา 95 – 101
ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ มาตรา 102 – 106
ภาค 2 ความผิด
ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
   หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  มาตรา 107 – 112
   หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร มาตรา 113 – 118
   หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร มาตรา 119 – 129
   หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ มาตรา 130 – 135
ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย มาตรา 135/1 – 135/4
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
   หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน มาตรา 136 – 146
   หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 147 – 166
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
   หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มาตรา 167 – 199
   หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม มาตรา 200 – 205
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มาตรา 206 – 208
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน มาตรา 209 – 216
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน มาตรา 217 – 239
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
   หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา มาตรา 240 – 249
   หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว มาตรา 250 – 263
   หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร มาตรา 264 – 269
   หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269/1 – 269/7
   หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง มาตรา 269/8 – 269/15
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 270 – 275
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 276 – 287
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
   หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต มาตรา 288 – 294
   หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 295 – 300
   หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 301 – 305
   หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา มาตรา 306 – 308
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
   หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309 – 321/1
   หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ มาตรา 322 – 325
   หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 – 333
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
   หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ มาตรา 334 – 336 ทวิ
   หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ มาตรา 337 – 340 ตรี
   หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา 341 – 348
   หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ มาตรา 349 – 351
   หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก มาตรา 352 – 356
   หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร มาตรา 357
   หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ มาตรา 358 – 361
   หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก มาตรา 362 – 366
ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ มาตรา 366/1 – 366/4
ภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367 – 398