หุ้นกู้ มาตรา 1229 – 1235

ส่วนที่ 7 

หุ้นกู้ 

มาตรา 1229 บริษัทจะออกหุ้นกู้ไม่ได้

มาตรา 1230 (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา 1231 (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา 1232 (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา 1233 (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา 1234 (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา 1235 (ยกเลิกทั้งมาตรา)

Share