ห้างหุ้นส่วนสามัญ ; บทวิเคราะห์ มาตรา 1025

By | 22 กันยายน 2019

หมวด 2 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

ส่วนที่ 1 

บทวิเคราะห์ 

มาตรา 1025 อันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด