ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ มาตรา 769

หมวด 4 

ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ 

มาตรา 769 อันจำนำย่อมระงับสิ้นไป

     (1) เมื่อหนี้ซึ่งจำนำเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอื่นมิใช่เพราะอายุความ หรือ

     (2) เมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ

Share